Arts and Crafts explained

Regular arts and crafts activities can help children cultivate a range of personal and interpersonal skills, which will prove invaluable later on in life. First we must define and differentiate between art activities and craft activities. Arts are an open-ended, less structured activity with no predefined goal. Art usually involves a variety of materials with no set instructions and the idea is to express oneself through free creation. Craft activities on the other hand require more specific materials, are more structured and have a pre-defined goal - like the building of a birdhouse for instance. Arts and crafts can be combined to effectively reach certain developmental goals in children. According to Eric Erickson, in Childhood and Society, the development fields of children ages five to twelve fall into 4 main categories: cognitive (thinking), emotional (feeling), social (relating) and sensory-motor (coordinating). Arts and crafts activities touch all of these developmental areas. Lets examine how. Cognitive skills include the ability to process new information, find solutions and, make decisions - all of which are required when experimenting with and assembling different materials to create something new and decorating projects. Art is the result of self-expression and creativity, which is caused by emotions. Art activities can help children handle stress and provides an outlet for their feelings. Using different materials also provides stimulation of the five senses and teaches a healthy outlet for pleasure and satisfaction. The result of an arts and crafts project can make a child proud and help boost confidence. Arts and crafts also encourage social interaction and communication between children as many projects require more than 2 hands and materials must be shared. Group arts and crafts projects can encourage friendships, relationship building and helpfulness. Less verbal children can manoeuvre more comfortably in a less verbal and more physical environment. Last but not least, children’s coordination can be improved by regularly engaging in art and craft activities. Managing and assembling different materials trains the fine motor skills and eye hand coordination. Art activities, which primarily activate the right hemisphere of the brain, are most strongly with emotional developmental while craft activities, which activate the left hemisphere of the brain are associated with cognitive, social and coordination skills. This is why we at Pritt are proud to present the large range of educational crafting projects that we feature on our website.

Selgitusi kunsti ja käsitöö kohta

 

Korrapärane kunsti- ja meisterdamistegevus võib aidata lastel arendada mitmesuguseid isiklikke ja suhtlemisoskusi, mis osutuvad edasises elus hindamatuks. Kõigepealt peame määratlema kunsti- ja meisterdamistegevused ning neid eristama. Kunst on lahtise lõpuga ja vähem korrastatud tegevus, millel pole kindlaksmääratud eesmärki. Tavaliselt kasutatakse kunstitöö jaoks erinevaid materjale ilma kindlate juhisteta ja eesmärgiks on eneseväljendus vaba loomingu kaudu. Meisterdamistegevus aga nõuab spetsiifilisemaid materjale, on selgema ülesehituse ja kindla eesmärgiga – näiteks ehitada linnumaja. Kunsti- ja meisterdamistegevuse võib ühendada, et saavutada tulemuslikult teatavad laste arengu eesmärgid..


Eric Erickson avaldab oma teoses „Childhood and Society“ arvamust, et viie- kuni kaheteistkümneaastaste laste arenguvaldkonnad jagunevad nelja põhikategooriasse: kognitiivne (mõtlemine), emotsionaalne (tunded), sotsiaalne (suhtlemine) ja sensomotoorne (koordinatsioon).  Kunsti- ja meisterdamistegevus on seotud kõigi nende arenguvaldkondadega. Vaatame, kuidas.


Kognitiivsed oskused hõlmavad võimet töödelda uut infot, leida lahendusi ja teha otsuseid – kõike seda on vaja erinevate materjalide katsetamisel ja kokkupanemisel, et luua midagi uut, ning tööde kaunistamisel.


Kunst on tunnetest tingitud eneseväljenduse ja loomingulisuse tulemus. Kunstiga tegelemine võib aidata lastel stressiga toime tulla ja annab väljundi nende tunnetele. Erinevate materjalide kasutamine stimuleerib lisaks viit meelt ning õpetab, kuidas rõõmu ja rahulolu tervelt välja elada. Kunsti- ja meisterdamisprojekti tulemus võib panna lapse enda üle uhkust tundma ning aitab suurendada enesekindlust. 

Samuti ergutavad kunst ja meisterdamine laste omavahelist koostööd ja suhtlemist, sest paljude projektide jaoks on vaja rohkem kui kahte kätt ja materjale tuleb jagada. Rühmadena toimuvad kunsti- ja meisterdamisprojektid võivad soodustada sõprussuhteid, suhete rajamist ja abivalmidust. Lapsed, kelle sõnaline väljendusoskus ei ole nii hea, võivad end tunda mugavamalt keskkonnas, kus on vähem sõnalist tegevust ja rohkem füüsilist tegevust.

Lõpetuseks võib korrapärane kunsti ja meisterdamisega tegelemine parandada laste koordinatsiooni. Erinevate materjalidega tegelemine ja nende kokkupanemine arendab peenmotoorika oskusi ning silmade ja käte koostööd. 


Kunstiline tegevus, mis esmajoones aktiveerib paremat ajupoolkera, on kõige tugevamalt seotud emotsionaalse arenguga, ent meisterdamistegevus, mis aktiveerib vasakut ajupoolkera, on seotud kognitiivsete, sotsiaalsete ja koordinatsioonioskust

Sellepärast tutvustab Pritt uhkusega meie laia harivate meisterdamisprojektide valikut, mida pakume oma veebisaidil.